Persondataforordning GDPR

Oplysning om persondata til kunder baseret på persondataforordningen
 
Generelt
Muncholm handler udelukkende med det professionelle marked (fagfolk med SE-nummer). Muncholm behandler personoplysninger vedrørende kunder, leverandører, partnere og andre tredjeparter (øvrige registrerede) for at kunne betjene disse, men der gemmes som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om nogle af disse. Men skulle vi mod forventning modtage følsomme personoplysninger berettes dette til den HR-ansvarlige, som dikterer de nødvendige handlinger for overholdelse af persondataforordningen. 

Persondataforordning
På denne side beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i henhold til persondataforordningen.

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel­seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ­rende persondatalov (samlet "gældende lovgivning").

I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplys­ningerne, og hvem I kan kontakte, hvis I har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamles
Vi beder om jeres almindelige kontaktoplysninger, når I indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail etc. - altså som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Oplysninger vedrørende aktie- og/eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person, og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere jer som kunde samt levere de services, I i henhold til vores aftale har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger
Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe jeres aftale med os løber.

Når I køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for jeres personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydel­sesfrist er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende jer og jeres virksomhed i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Jeres personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på minimum 6 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Hvad bruger vi personoplysninger til
De personoplysninger, vi indsamler bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun­der eksempelvis til opfyldelse af den aftale, I har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan jeres almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar­bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i jeres personoplysninger
I har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende jer selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

Jeres personoplysninger, som I har afgivet til os (dataportabilitet), er I berettiget til at anmode om og modtage. I er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger.

Retten til berigtigelse af jeres personoplysninger
I har ret til at få urigtige personoplysninger om jer selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af jeres personoplysninger
I har ret til at få personoplysninger om jer selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare jeres personoplysninger. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan I ikke kræve, at jeres personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal jeres personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for af afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til jeres rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt tilrettet en gang årligt.

Kontakt
Såfremt I ønsker adgang til de oplysninger, Muncholm har registreret om jer, skal I rette henvendelse til kontaktperson/koordinator vedrørende persondataforordning - se website under "Kontakt os".

Er der registreret forkerte data, eller har I andre indsigelser, skal I ligeledes rette henvendelse til ovenstående.

Såfremt I ønsker at klage over vores behandling af jeres personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: [email protected]

Senest revideret den 1. maj 2018.